Statut Stowarzyszenia

       

„Stowarzyszenie – Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie” zostało powołane w 2019 roku z potrzeby wspierania działalności Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie, zwanego dalej „Pałacem Młodzieży”. Członkami Stowarzyszenia mogą być rodzice, pracownicy oraz inne osoby, którym leży na sercu działalność statutowa Pałacu Młodzieży w Szczecinie.Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie – Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie”, w dalszych postanowieniach statutu zwane – Stowarzyszeniem.
 • Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych stawiających sobie za cel organizacyjne i merytoryczne wspieranie działań na rzecz rozwoju działalności statutowej Pałacu Młodzieży w Szczecinie.
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele sposobami określonymi w niniejszym statucie.

§2

 • Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 tj. z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 • Stowarzyszenie realizuje cele zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącym sfery zadań publicznych.

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
 3. Stowarzyszenie, dla celów współpracy z zagranicą, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą. Współpraca może być realizowana poprzez członkostwo w krajowych lub międzynarodowych organizacjach o podobnych celach.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostało ustanowione na czas nieoznaczony.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia spraw statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, współpracowników, w tym swoich członków. 
 3. Członkowie zarządu stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§6

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z napisem – „Stowarzyszenie- Przyjaciele Pałacu Młodzieży w Szczecinie”, a także może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków słownych i słowno-graficznych.
 2. Stowarzyszenie może ustalać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 3. Wzór pieczęci i innych wzorów i znaków, o których mowa w ust.2, ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

§7
1. Celem głównym działania Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie działalności statutowej Pałacu Młodzieży, w szczególności  w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży, pogłębianie wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku,
 • wspieranie działalności Pałacu Młodzieży w zakresie, w jakim jego działalność jest skierowana również do dorosłych uczestników wydarzeń o charakterze stałym lub okazjonalnym organizowanych lub współorganizowanych przez Pałac Młodzieży.

2. Cele szczegółowe Stowarzyszenia:

 1. Cele w zakresie kultury i sztuki:
 • tworzenie warunków rozwoju młodych artystów,
 • działalność oświatowa w zakresie kultury i sztuki,
 • popularyzacja znaczenia sztuki w życiu człowieka,
 • inicjowanie, udzielanie wsparcia i pomocy w realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
 • promocja twórców z różnych dziedzin sztuki.

   2. Cele w zakresie działań prospołecznych na rzecz środowiska lokalnego:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wszelkie inne działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracji lokalnej, europejskiej i światowej,
 • działalność charytatywna,
 • aktywizacja społeczna i kulturalna osób starszych,
 • działania na rzecz wyrównania szans osób z grup defaworyzowanych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność wspierająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

3) Cele w zakresie kultywowania tradycji lokalnych tradycji i narodowych:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność wspierająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wzmocnienie i promowanie tradycji Pomorza Zachodniego,
 • integracja środowisk artystycznych z mieszkańcami Pomorza Zachodniego,
 • propagowanie kultury i sztuki w różnych środowiskach, zwłaszcza tych, które mają do niej utrudniony dostęp jak małe miasta i wsie,
 • propagowanie kultury polskiej poza granicami Polski,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

4) Cele zakresie sportu, rekreacji i turystyki:

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • działalność wspierająca turystykę i krajoznawstwo,
 • działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,

     5) Cele w zakresie ochrony środowiska i ekologii:

 • działalność wspierająca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

6) Cele w zakresie integracji międzynarodowej:

 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • przybliżenie Polakom kultury innych narodów,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§8
Realizacja celów Stowarzyszenia nastąpi poprzez:

 1. pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność statutową Pałacu Młodzieży,
 2. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Pałacowi Młodzieży w obszarze jego działań,
 3. udzielanie pomocy finansowej oraz promowanie osób i zespołów szczególnie wyróżniających się w działalności artystycznej, naukowej, sportowej i społecznej,
 4. działalność informacyjną, promocyjną i publicystyczną związaną z działalnością Stowarzyszenia i Pałacu Młodzieży,
 5. współpracę z organami administracji publicznej, instytucjami i placówkami oświatowymi, innymi instytucjami, osobami prawnymi, podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, przedsiębiorcami mogącymi wesprzeć działalność statutową Stowarzyszenia w różnych formach,
 6. współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi organizacjami społecznymi, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
 7. poszukiwanie i utrzymywanie kontaktów z osobami mogącymi wesprzeć rozwój Stowarzyszenia,
 8. współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i społecznej – rozwijanie partnerstwa,
 9. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,
 10. organizowanie imprez kulturalnych, w tym m.in., konkursów, turniejów, festiwali, przeglądów, koncertów, wernisaży, spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych oraz innych form działalności o charakterze artystycznym, naukowym i sportowym z udziałem zespołów lokalnych, krajowych i zagranicznych,
 11. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży przy ścisłej współpracy z Pałacem Młodzieży,
 12. podejmowanie działalności oświatowej m.in. poprzez organizację narad, kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji, sympozjów,
 13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie i przeprowadzanie różnego typu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 14. prowadzenie działalności publicystycznej w zakresie działań statutowych,
 15. prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, filmowej i teatralnej,
 16. prowadzenie działalności prasowej, w tym działalności radiowej i telewizyjnej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.
 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie, z tym, że osoby poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody swoich przedstawicieli ustawowych z ograniczeniami dotyczącymi praw wyborczych i prawa do głosowania, wynikającymi z odrębnych przepisów.
 • Cudzoziemcy, którzy pragną wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i nie mający miejsca zamieszkania na jej terenie, mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
 2. Przyjmowanie do Stowarzyszenia i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia, może być osoba fizyczna i osoba prawna, która zadeklaruje stałą pomoc finansową lub rzeczową dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w drodze uchwały.

§13

Zwyczajni członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, w tym w zebraniach walnego Zgromadzenia,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych, dla osób poniżej 18 lub poniżej 16 roku życia,
 3. występowania do wszystkich władz stowarzyszenia z wnioskami i skargami,
 4. prawo do odwołania w ramach procedury statutowej od uchwał władz w sprawach członkowskich.

§14

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. dbać o majątek Stowarzyszenia, w szczególności regularnie uiszczać składki związane z członkostwem w Stowarzyszeniu,
 3. świadczyć prace na rzecz dobra Stowarzyszenia i realizować założone cele oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
 • rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia,
 • śmierci członka,
 • rezygnacji z członkostwa zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
 • skreślenia z listy członków,
 • utrata osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
 • Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 • Skreślenie z listy członków może nastąpić w sytuacji, gdy:
 • członek rażąco naruszy postanowienia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
 • będzie zalegał z opłatą składek za co najmniej trzy okresy płatności.
 • O decyzji skreślenia z listy członków, członek powinien być powiadomiony drogą pisemną lub drogą e-mail.  Przysługuje mu prawo odwołania się od podjętej przez Zarząd decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o skreśleniu z listy członków.
 • Odwołanie składa się do Walnego Zgromadzenia, które zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje realizację uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków – Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia są równe i bezpośrednie, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne zebranie członków – zwane w działalności Stowarzyszenia- Walnym Zgromadzeniem.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie zwyczajni, którzy mają głos stanowiący. Członkowie wspierający i honorowi mogą być obecni podczas Walnego Zgromadzenia z głosem jedynie doradczym.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów władz Stowarzyszenia (które są dokonywane zgodnie z treścią § 17 ust. 2 Statutu) oraz

z wyjątkiem uchwał o zmianach w Statucie lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia, których zasady podejmowania uregulowano w § 31 Statutu.

§19

 1. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w drodze pisemnej lub drogą e-mail, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad podaje się do wiadomości wszystkich członków w drodze pisemnej lub drogą e-mail, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 

§20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
 2. ocena działalności Stowarzyszenia,
 3. ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 5. uchwalanie zmian statutu,
 6.  uchwalanie regulaminów obowiązujących członków Stowarzyszenia,

 z wyjątkiem regulaminu Zarządu,

 • wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych organów,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach związanych z członkostwem,
 •  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 •  decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmianie Statutu.

2. Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej

    przed upływem kadencji w wyjątkowych przypadkach, takich jak:

 1. skazanie członka prawomocnym wyrokiem,
 2. utratę zdolności do czynności prawnych,
 3. rażące sprzeniewierzenie się zasadom określonym w niniejszym Statucie i działanie na szkodę Stowarzyszenia.

3.  Odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia i uzupełnianie składu

     odbywa się zgodnie z treścią § 17 ust. 2 Statutu.

§21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zaciągania zobowiązań, rozporządzania majątkiem lub dokonywania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez Stowarzyszenie wymagane jest, pod rygorem nieważności, oświadczenie złożone przez dwóch członków zarządu.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy lub określonego rodzaju spraw, należących do kompetencji Zarządu. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§22

 1. Zarząd składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie wyłania prezesa, sekretarza- skarbnika Stowarzyszenia oraz członka zarządu.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące wyboru osób na wskazane stanowiska zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§23

 1. Zarząd obraduje, podejmując uchwały i decyzje na posiedzeniach, które mogą odbywać się w każdym czasie, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

§24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. przyjmowanie i skreślanie członków.

§25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności działalność finansową i gospodarczą, badając jej celowość i legalność.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w tym z przewodniczącego wybranego przez Walne Zgromadzenie.
 4. Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 7. Komisja składa sprawozdanie z przeprowadzonych czynności kontrolnych Walnemu Zgromadzeniu. Formułuje wniosek odnośnie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres obrachunkowy i sprawozdawczy (rok kalendarzowy).

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego

oraz zebrania Zarządu,

 • składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27

W sytuacji, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia ich składu dokonuje Walne Zgromadzenie, w tym samym trybie w jakim dokonywany jest wybór władz Stowarzyszenia. Wybrane w tym trybie osoby pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia kadencji całego organu.

ROZDZIAŁ V
ŚRODKI FINANSOWE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§28

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich,
 3. z darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i innych form wsparcia, w tym grantów, funduszy Unii Europejskiej, funduszy celowych itp. 
 5. dochodów z własnej działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej, o ile taka działalność zostanie podjęta,         dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 6. dotacji i ofiarności publicznej.

§29

 1. Stowarzyszenie może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
 2. Statutowe zadania Stowarzyszenia mogą być realizowane zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§30

Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§31

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o rozporządzeniu jego majątkiem w razie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
 3. W razie braku quorum na pierwszym zebraniu dotyczącym zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia, rozporządzenia jego majątkiem w razie likwidacji – zwołuje się ponownie Walne Zebranie w terminie 7 dni od daty pierwszego zebrania. Uchwały w powyższych sprawach na drugim zebraniu Walne Zgromadzenie podejmuje większością określoną w ust. 1 i 2 bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 4. Zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości członków, na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania Zgromadzenia Zwyczajnego i na 7 dni przed datą Walnego Zebrania Nadzwyczajnego.
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o rozporządzeniu jego majątkiem w razie likwidacji, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

%d bloggers like this: